Przeskocz do treści

Prof. dr hab. Agnieszka Merkisz – Guranowska

Kierownik Zakładu Systemów Transportowych w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

tel. 61 665 5958
e-mail: agnieszka.merkisz-guranowska@put.poznan.pl

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego oraz specjalności European Master’s in Management w szkole wyższej ESCP-EAP Ecole Supérieure de Commerce de Paris - Ecole Européenne des Affaires w Paryżu. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych ze specjalności Ekologia Transportu na Politechnice Poznańskiej, a w 2011 roku stopień naukowy doktora habilitowanego ze specjalności Systemy Transportowe na Politechnice Warszawskiej. Od 2016 roku profesor tytularny nauk technicznych.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień organizacji sieci recyklingu wycofanych z eksploatacji środków transportu oraz modelowania zrównoważonych systemów transportowych. W obszarze recyklingu obejmują kwestie kształtowania sieci recyklingu wycofanych z eksploatacji środków transportu, głównie pojazdów samochodowych, w szczególności modelowanie sieci recyklingu, ocenę regulacji prawnych i ich wpływu na funkcjonowanie sieci oraz analizę ekonomiczno-finansową uczestników procesu. Osiągnięciem w tym obszarze jest opracowanie i rozwijanie oryginalnej metodyki modelowania matematycznego służącej do przebudowy oraz budowy infrastruktury sieci recyklingu oraz autorskiej metodyki oceny efektywności sieci recyklingu pojazdów umożliwiającej analizę porównawczą różnych wariantów sieci, analizę benchmarkową systemów oraz analizę zmian wariantów w czasie.Oprócz tematyki związanej z recyklingiem pojazdów, kolejnym rozwijanym obszarem naukowo-badawczym są zagadnienia związane z kształtowaniem systemów transportowych w skali mikro, mezo i makro z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.
Do najważniejszych publikacji należą monografie: Ocena efektywności sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Wyd. Politechniki Poznańskiej 2016), Emisja zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych a parametry ruchu drogowego (współautor J. Pielecha, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej 2014), Modelowanie lokalizacji podmiotów sieci recyklingu pojazdów samochodowych (Wyd. Politechniki Poznańskiej 2011), Recykling samochodów w Polsce (Instytut Technologii Eksploatacji 2007), Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce (Instytut Technologii Eksploatacji 2005).
Wyniki prac badawczych ukazały się między innymi w wydawnictwach WIT Transactions on the Built Environment i Computers in Railways oraz czasopismach naukowych International Journal of Sustainable Development and Planning, Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, Journal of Vibroengineering, Journal of Vibration Engineering & Technologies, Journal of Kones, Combustion Engines, Archives of Transport.
Łącznie dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji, 10 zgłoszeń patentowych oraz uczestnictwo w 90 projektach i pracach badawczych realizowanych na potrzeby nauki i przemysłuProf. Agnieszka Merkisz-Guranowska jest członkiem amerykańskiego stowarzyszenia inżynierów SAE International, Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych, Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów oraz Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu (w latach 2009-2015 pełniła funkcję członka zarządu). Została powołana do Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie w kadencji 2012-2016 oraz do Rady Naukowej Instytutu Pojazdów Szynowych Tabor w Poznaniu w kadencji 2015-2019.

Jest recenzentem projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz programów sektorowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także ekspertem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz ośrodka Przetwarzania Informacji – Instytutu Badawczego. Ponadto recenzuje artykuły naukowe do czasopism międzynarodowych posiadających współczynnik impact factor i indeksowanych na liście JCR (m.in. Journal of Cleaner Production, The International Journal of Life Cycle Assessment, Environmental Protection Engineering, Polish Journal of Environmental Studies, Technical Gazette) oraz kilkunastu innych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym (w tym Journal of Transport Development and Integration oraz Recycling).

Pełni funkcję redaktora tematycznego z zakresu ekonomiki transportu i ekologii w czasopiśmie naukowym Journal of Mechanical and Transport Engineering wydawanego przez Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, członka komitetu redakcyjnego czasopisma Archives of Transport publikowanego przez Komitet Transportu PAN oraz International Journal of Transport Development and Integration wydawanego przez Wessex Institute of Technology.
Brała udział w komitetach naukowych i radach programowych 15 krajowych i międzynarodowych konferencji, w tym konferencji Urban Transport organizowanej przez Wessex Institute of Technology.

Uczestniczyła jako ekspert w pracach nad nowelizacją Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i w pracach Zespołu ds. Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji powołanego przez Ministerstwo Środowiska w celu opracowania wytycznych do nowej ustawy. Doradzała i przygotowywała analizy dla Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS (największej w Polsce organizacji zrzeszającej prowadzących stacje demontażu pojazdów) oraz dla Związku Pracodawców Recyklerzy Polscy.