Przeskocz do treści

FAQ – wypełnianie dokumentów

1. Jakie dokumenty są wymagane przy miesięcznym rozliczeniu stażu?

Przy miesięcznym rozliczeniu stażu wymagane są: sprawozdanie, wypełniona lista obecności (jedna stażysty i jedna opiekuna). Jeżeli ktoś rozlicza przejazdy, to wymagane jest dostarczenie biletów wraz z fakturą (wystawiona na PP) oraz formularzem rozliczeniowym biletów jednorazowych*  oraz wypełnionym załącznikiem umowy o refundacji. Wszystkie dokumenty muszą być na obowiązujących formularzach do pobrania [link].

(*) - w przypadku, gdy dojazd jest np. komunikacją miejską i aglomeracyjną, to należny przygotować dwa formularze.

W przypadku pierwszego miesiąca konieczne jest dołączenie testu ex-ante wraz z odpowiedziami i punktacją podpisanego przez stażystę i opiekuna stażu.

2. Czy mogę przesłać skany dokumentów do uzyskania rozliczenia danego okresu stażowego?

Takiej możliwości nie ma. Podstawą rozliczenia danego okresu stażowego jest dostarczenie w oryginale dokumentów.

3. Jak powinien być wypełniony "Formularz godzin stażowych dla stażysty"?

Formularz powinien być wypełniony zgodnie z załączonym wzorem [link] . Dokument podpisuje stażysta oraz opiekun stażu. Dopiero po dostarczeniu do Biura Projektu - Dziekan Wydziału MRiT oraz kierownik Projektu.

4. Jak powinien być wypełniony "Formularz godzin stażowych dla opiekuna stażu"?

Formularz powinien być wypełniony zgodnie z załączonym wzorem [link] . Dokument podpisuje  opiekun stażu. Dopiero po dostarczeniu do Biura Projektu - Dziekan Wydziału MRiT oraz kierownik Projektu.

5. Jak powinien być wypełniony "Formularz rozliczeniowy biletów jednorazowych"?

Formularz powinien być wypełniony zgodnie z załączonym wzorem [link]. Podpisuje go osoba - stażysta, a po dostarczeniu kierownik projektu.

6. Jaki informacje zamieścić w sprawozdaniu miesięcznym?

Sprawozdanie miesięczne oprócz podstawowych informacji dot. imienia i nazwiska stażysty, opiekuna stażu, miejsca stażu, przedziału czasowego stażu czy okresu zawiera 3 punkty:

  • Opis wykonywanej pracy w raportowanym miesiącu /okresie: odnieść się do zakładanego programy stażu, poznanych zagadnień, nabytych umiejętności itp., wskazać ewentualnie czego nie zrealizowano, albo co wykonano dodatkowo i dlaczego.
  • Planowane prace w kolejnym okresie realizacji stażu: odnieść się do zakładanego programy stażu: opisać syntetycznie co zaplanowano na kolejny miesiąc stażu, można rozwinąć opis zawarty w programie stażu.
  • Opisywane problemy, ewentualne zagrożenia w dalszej realizacji stażu (np. staż przebiega bez większych problemów; ewentualne zagrożenia przerwania stażu są mało prawdopodobne itp.)

6. Jakie dokumenty są potrzebne by zakończyć formalnie staż?

W ostatnim miesiącu stażu osoba składa standardowe dokumenty: tj. formularze godzin stażowych oraz miesięczne sprawozdanie (w oryginale). Oprócz tego konieczne jest dostarczenie:

  • sprawozdania końcowego(**) (formularz taki sam jak do miesięcznego, tylko odpowiedni zapis trzeba wykreślić) oraz
  • zaświadczenie odbycia stażu potwierdzone przez przedstawiciela firmy, w której staż był realizowany; edytowalny wzór tego zaświadczenia znajduje się we formularzach do pobrania [link] oraz
  • ankieta ex-post z pytaniami takimi jak w ankiecie ex-ante, ale odpowiedziami udzielonymi po odbyciu stażu; ankieta dostarczana jest z odpowiedziami oraz punktacją całościową oraz na poszczególne pytania oraz podpisywana jest przez opiekuna stażu.

(**) - złożenie sprawozdania końcowego nie zwalnia od obowiązku złożenia sprawozdania  miesięcznego za ostatni miesiąc; w sprawozdaniu można ująć informacje dot.: stopnia zrealizowania zakładanych celów, ewentualne trudności w realizacji celów itp.

Podczas przekazywania dokumentów końcowych student wypełnia także ankietę ewaluacyjną.

7. Czy mogę wydrukować dokument, który ma kolorowe loga: UE, flagi Polski i oraz FE na drukarce czarno-białej?

Elementy graficzne identyfikujące źródło finansowania Projektu powinny być kolorowe. Wymagania są dostępne na stronie Funduszy Europejskich