Przeskocz do treści

Zasady naboru

Proces rekrutacyjny krok po kroku:

 1. dokonanie w terminie od 1.08.2023 do 15.10.2023 roku rejestracji w systemie rekrutacyjnym Politechniki Poznańskiej pod adresem: https://irk.put.poznan.pl/  . Rejestracja elektroniczna polega na zarejestrowaniu się Kandydatki/Kandydata w systemie rekrutacyjnym poprzez:
  • podanie swoich danych osobowych,
  • podanie informacji o swojej wcześniejszej edukacji - w tym wgrywając skan dyplomu ukończenia studiów (ew. zaświadczenia dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego)
  • wgrywając zdjęcie do systemu rekrutacyjnego (nieobowiązkowe)
  • wybierając studia podyplomowe
 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonego wniosku
 3. po zweryfikowaniu przez komisję rekrutacyjną udostępnienie Kandydatom w systemie rekrutacyjnym wyników kwalifikacji:
  • Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów oraz wniesieniu opłaty za studia podyplomowe Kandydat zostanie przyjęty.
  • Status REZERWOWY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na studia podyplomowe. Przyjęcie może nastąpić, gdy zwolnią się miejsca.
  • Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie został zakwalifikowany na studia podyplomowe.
 4. wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studiach, w kwocie odpowiadającej co najmniej udziałowi w zajęciach pierwszego semestru,
 5. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie Instytutu Transportu następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rekrutacyjnego, które będzie dostępne po zakwalifikowaniu Kandydata,
  • Dyplom ukończenia studiów do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii lub zaświadczenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego.

Z uczestnikami studium zawierana jest umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Poznańską słuchaczom studiów podyplomowych. Treść umowy oraz regulaminu studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej można pobrać poniżej.

Umowa

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej oraz Regulamin Studiów Podyplomowych

Adresaci studiów

Adresatami studiów są:

 1. pracownicy jednostek administracji samorządowej
 2. pracownicy przedsiębiorstw transportu zbiorowego
 3. pracownicy przedsiębiorstw zajmujących się planowaniem, projektowych i zarządzaniem systemami transportowymi
 4. absolwenci studiów wyższych - co najmniej pierwszego stopnia